ความเป็นมาของโครงการ

การช่วยเหลือเด็กชายผู้ด้อยโอกาส

วัดพะโจดิงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพักพิงให้กับเด็กชายผู้ด้อยโอกาส แต่ยังเป็นแหล่งพำนักของพระลามะที่ขัดสน ผู้สืบสานธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ครั้งท่านพะโจ ดรุ๊กกอม ชิโป ผู้ก่อตั้งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ราวครึ่งหนึ่งของพระลามะในวัดนี้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล และยังมีพระอีกมากมายจากครอบครัวยากจนในถิ่นธุรกันดารที่ประสงค์จะเข้ามาอยู่ในวัดนี้ เนื่องจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด ทางวัดจึงไม่อาจช่วยเหลือเด็กชายผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากภายนอก

เป้าหมายของโครงการ

  • ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ขาดโอกาสโดยใช้หลักสูตรองค์รวม
  • จัดหาปัจจัยพื้นฐานให้แก่เด็กเหล่านี้ (รวมทั้งให้ความอบอุ่นใจเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว)
  • ปลูกฝังค่านิยมที่สำคัญด้วยความเมตตา การให้ การแบ่งปันและความเชื่อใจ

โครงการนี้ได้เน้นให้ความช่วยเหลือพระลามะในวัดพะโจดิงที่มีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก โดยการกระจายข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังสาธารณชนให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการร่วมอนุโมทนาบุญสงเคราะห์พระลามะเหล่านี้

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ความสำเร็จของโครงการนี้วัดได้จาก:

  • จำนวนพระลามะผู้ยากจนที่ได้รับการศึกษา สามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย
  • ระดับคุณธรรมจริยธรรมที่ฆราวาสพึงมี อาทิ ความเมตตา การบางปัน ความเชื่อใจและความสุข มากกว่าความทุกข์

พระลามะอาวุโสในวัดพะโจดิงเชื่อว่า หากมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผู้ยากไร้เหล่านี้แล้ว เงินทุนทั้งหลายก็จะตามมาเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนพระลามะในวัดที่เพิ่มขึ้นก็ย่อมหมายถึง การที่เด็กด้อยโอกาสเหล่านั้นจะต้องได้รับการศึกษา สามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

สิ่งที่พระลามะได้สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานคือ ขอให้วัดพะโจดิงได้เป็นแหล่งพักพิงให้กับเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และมีความหวังในอนาคตอย่างที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อน

เราหวังว่า เว็บไซต์นี้จะช่วยดลใจให้ท่านได้สัมผัสถึงความทุกข์ยากของพระลามะในวัดพะโจดิง และขอเชิญร่วมบริจาคและให้ความช่วยเหลือได้ตามกำลังศรัทธา ( คลิกที่ “สงเคราะห์พระลามะ” ปุ่มสีเขียวด้านบนขวาของหน้านี้ ) ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง