แจ้งชื่อสวดมนต์อธิษฐานจิต

พระลามะที่วัดพะโจดิงมีจิตมุ่งมั่นที่จะสวดภาวนาเพื่อปัดเป่าทุกข์เข็ญในโลกนี้ การสวดมนต์อธิษฐานจิตให้แก่ผู้อื่นเป็นอีกวิธีที่พวกเขาจะช่วยแบ่งปัน ติดต่อและตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้

  • หากท่านประสงค์จะให้สวดมนต์อธิษฐานจิตให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ที่เจ็บป่วย กรุณาแจ้งชื่อ อายุและโรคภัยไข้เจ็บนั้นด้วย
  • หากท่านประสงค์จะให้สวดมนต์อธิษฐานจิตให้กับผู้ที่ใกล้สิ้นอายุขัย(หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว) กรุณาแจ้งชื่อด้วย

กรุณาส่งอีเมลคำขอการสวดมนต์อธิษฐานจิตไปยัง
 Email address phajoding@phajodingmonastery.com