ลิ้งค์

หากท่านได้สัมผัสถึงความทุกข์ยากในสภาพความเป็นอยู่อันลำบากของพระลามะในวัดพะโจดิงโปรดช่วยกันส่งต่อลิ้งค์เหล่านี้ด้วย

Twitter: http://twitter.com/Phajoding

Facebook :  http://www.facebook.com/PhajodingMonastery

Youtube: http://youtu.be/AQ08mAnO_to

Flickr: http://www.flickr.com/photos/phajodingproject/

PInterest:  http://pinterest.com/phajoding/phajoding-monastery-project/