(English) About Phajoding Monastery in Bhutan – a refuge for underprivileged boys

วัดพะโจดิงไม่ได้เป็นเพียงแค่พระอารวมหลวง แต่ยังเป็นที่พึ่งพิงที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ความสบายใจและความหวัง

วัดพะโจดิง อยู่เหนือเมืองทิมพู เมืองหลวงของภูฐาน โดยต้องเดินขึ้นเขาราว 3 ชั่วโมง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในประเทศและเป็นที่ประดิษฐานวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามจำนวนมาก แต่เนื่องจากถูกละเลยมานาน จึงติดอันดับหนึ่งในห้าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ทาง World Monument Fund (WMF) จัดอันดับไว้ว่า ต้องการการบูรณะมากที่สุดในโลกในปี ค.ศ.2010 (1). วัดพะโจดิงตั้งชื่อตามพระลามะ พะโจ ดรุ๊กกอม ชิโปที่ได้มาวิปัสสนาที่วัดแห่งนี้ในช่วงศตวรรษที่ 13 และถือเป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฐาน ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างอันศักดิ์สิทธิ์และพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งโรงเรียนวัดของรัฐบาลที่มีพระลามะอาศัยอยู่กว่า 80 รูป คณะพระลามะ (ดรัทชาง) ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากงบประมาณอันจำกัดที่ต้องจัดสรรให้แก่หน่วยงานด้านพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามทั่วประเทศทำให้พระลามะไม่ถึงครึ่งหนึ่งในวัดพะโจดิงที่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจำนวนนี้ต้องนำมาแบ่งกันกับพระลามะทุกรูปในวัด และต้องใช้ชีวิตอย่างสมถะที่สุดตามอัตภาพ อีกทั้งครอบครัวของพระลามะก็ยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพให้ได้ นอกจากนี้ยังมีพระลามะที่เป็นเด็กกำพร้าอีกจำนวนมากที่ถูกส่งมายังวัดนี้ พระลามะนัมเก เทนซิน เจ้าอาวาสวัดพะโจดิง เติบโตขึ้นในเมืองฮาและเข้าศึกษาพระธรรมเมื่ออายุ 7 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพุทธปรัชญาจากมหาวิทยาลัยตังโกบุดดิสท์ ณ เมืองทิมพู จากนั้นจึงได้ไปฝึกสมาธิวิปัสสนากับท่านดอร์จิ โลเปนและยังได้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะโจดิงอีกด้วย

พันธกิจของโครงการนี้คือ การช่วยดูแล ให้การศึกษาแก่เด็กชายผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศภูฐานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

วิสัยทัศน์ของท่านลามะคือ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณภาพสำหรับพระลามะที่มีอายุ 7-25 ปีให้ได้มีความรู้ถึงแก่นของศาสนาพุทธและได้ฝึกเจริญอานาปานสติในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยได้มีการเพิ่มวิชาพื้นฐานสำหรับฆราวาส อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์พื้นฐานและทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาช่างไม้ การทำสวนเกษตรอินทรีย์ ไว้ในหลักสูตรด้วย ดังนั้นเด็กๆที่ยากจนจะได้รับการศึกษา มีทางเลือก มีความหวังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการตามหลักมนุษยธรรม ด้วยการกระจายข่าวสารและกิจกรรมของพระลามะและศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผ่านทางเว็บไซต์นี้ ด้วยความหวังว่ากุศลกรรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญสงเคราะห์พระลามะตามกำลังศรัทธา